AG/legal team Woonverzet Den Haag

(English follows)
Informatie over arrestantengroep en advocaten voor het Woonverzet (en autonome acties) in Den Haag op 14 november 2021 om 14:00.

– De AG-telefoon gaat aan op zondag vanaf 11:00.
– Arrestantengroep is bereikbaar op …
– Advocaat is Juanita van Lunen
– Advocaat vanaf maandag is Ineke van den Brûle
– Ben je minderjarig? Vraag dan altijd naar Ineke van den Brûle.
– Ben je meerderjarig? Vraag graag alleen naar je advocaat na inverzekeringstelling (na 6-9 uur).
– Je hebt het recht om je medicatie te krijgen.
– Je hebt het recht om anoniem te blijven.
– Je hebt recht op vegan/vega/halal/kosjer eten.
– Je hebt recht op een vertaler/tolk.
– “Geen commentaar.” Je hebt het recht om je op je zwijgrecht te beroepen. (Zodat je niks strafbaars zegt over jezelf of anderen.)

We zullen bereikbaar zijn om mensen bij te staan die bij het Woonverzet of bij autonome acties gearresteerd worden. En we zijn er om informatie te verzamelen over eventueel politiegeweld.

Onze & jouw advocaat voor zondag (en eventueel daarna) is Juanita van Lunen.
Op maandag neemt advocaat Ineke van den Brûle het over. Als je minderjarig (onder de 18) bent en je bent gearresteerd, dan vraag je altijd naar de advocaat Ineke van den Brûle.
Als je meerderjarig bent, vraag dan het liefst pas naar je advocaat na inverzekeringstelling (na 6-9 uur). Er is geen capaciteit om heel veel mensen bij te staan voor een eerste verhoor.

Als de advocaat je komt bezoeken, vraag dan om een kaartje of een bewijs van hun naam. Op deze manier kunnen we, zowel praktisch als juridisch, gezamenlijk onze verdediging organiseren.

Let op! Verhoor door de politie is er enkel op gericht om bewijs te verzamelen tegen jou en/of je medeactivisten. Je bent niet verplicht iets te verklaren. Dus maak dan ook gebruik van je zwijgrecht! (Alleen duidelijk om je advocaat verzoeken, verder niet praten met politie.) Het verhoor is niet de plek om een discussie te voeren of een punt te maken.

De arrestantengroep zal de komende dagen bereikbaar zijn op …
(Voorkeur voor signal https://signal.org)

Zie je dat iemand gearresteerd wordt?
– Bel de AG op en beschrijf de locatie van de arrestatie en het uiterlijk van de arrestant.
– Noem geen namen.
– Pas op met wat je zegt als je ons belt of smst, vertel geen belastende informatie over de telefoon.
– Mocht je zelf gearresteerd zijn, laat ons dan ook via Signal weten dat je bent vrijgelaten zodra je bent vrijgelaten. Laat ons ook weten waarvoor je een strafbeschikking of dagvaarding hebt ontvangen.
– Onderteken geen strafbeschikking en onderteken niet voor het terugkrijgen van je persoonlijke eigendommen.

Succes tijdens het Woonverzet en tijdens de autonome acties!
Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

(Arrestantengroep is geen onderdeel van de organisatie van het Woonverzet, maar is solidair met iedereen die strijd voor betere huisvesting en een betere wereld.)

(English)
Below you’ll find info about the arrestee support/legal team during the Woonverzet housing demo (and autonomous actions) in the Hague on November 14th, 2021 at 14:00 (2PM).

– The legal team phone will be turned on from Sunday morning 11:00 (11AM).
– Legal team can be reached on …
– Lawyer is Juanita van Lunen
– Lawyer from Monday onwards is Ineke van den Brûle
– Are you a minor? Then always ask for Ineke van den Brûle.
– Are you an adult? Then please only ask for your lawyer after being detained (this happens after 6-9 hours).
– You have the right to your medication.
– You have the right to stay anonymous.
– You have the right to vegan/vegetarian/halal/kosjer food.
– You have the right to a translator/interpreter.
– “No comment.” You have the right to remain silent. (So you don’t incriminate yourself or others.)

Legal team will be available to support people arrested during the housing protest/autonomous actions and to record possible police brutality, should these things occur.

Our & your lawyer on Sunday is Juanita van Lunen. On Monday, lawyer Ineke van den Brûle takes over. If you’re under age (under 18) and you’re arrested you’ll have to ask for lawyer Ineke van den Brûle.
If you’re an adult, the lawyers request that you ask for them only when you’re being detained (after 6-9 hours), because there’s no capacity to support many arrestees during their first interrogation.

If you are arrested, ask for one of these lawyers. When the lawyer comes to visit you, ask for a card or proof of their name. This way we can organize our mutual defense both practically and legally.

Remember: interrogation by the police is only used to gather evidence against you and/or fellow activists. You are not required to make a statement. Use that right! Only ask for our laywer, besides that: you should remain silent.
An interrogation is not the place to have a discussion or to prove a point.

Legal team will be available the coming days on …
(Preference for communication over signal https://signal.org)

Do you see someone getting arrested?
– Call legal team and describe the location where the arrest is and describe the looks of the arrestee.
– Don’t mention any names.
– Watch out with what you say when you call or text legal team. Don’t share any incriminating details over the phone.
– If you’re arrested yourself, please let us know when you are let go. Also let us know if you get a criminal order or a court summon (and for which charges).
– Don’t sign a criminal order (strafbeschikking) and don’t sign to get your personal items back.

Good luck this Sunday with the Woonverzet demo or your autonomous actions! Our solidarity is stronger than their repression!

(Legal team is not part of the organisation of this housing protest, but we show solidarity with everyone who struggles for better housing and a better world.)

Scroll naar boven