Arrestantengroep/Legal Team Woonstrijd Groningen

Arrestantengroep informatie voor woonstrijd op 28 november in groningen

(English follows)
Informatie over arrestantengroep en advocaten voor de Woonstrijd (en autonome acties) in Groningen op 28 november 2021 om 14:00.

– De AG-telefoon gaat aan op zondag vanaf 12.00.
– Arrestantengroep is bereikbaar op
– Advocaat is Tosca Urbanus.
– Ben je meerderjarig? Vraag graag alleen naar je advocaat na inverzekeringstelling (na 6-9 uur).
– Je hebt het recht om je medicatie te krijgen.
– Je hebt het recht om anoniem te blijven.
– Je hebt recht op vegan/vega/halal/kosjer eten.
– Je hebt recht op een vertaler/tolk.
– “Geen commentaar.” Je hebt het recht om je op je zwijgrecht te beroepen. (Zodat je niks strafbaars/onveiligs zegt over jezelf of anderen.)

We zullen bereikbaar zijn om mensen bij te staan die bij de Woonstrijd of bij autonome acties gearresteerd worden. En we zijn er om informatie te verzamelen over eventueel politiegeweld.

Onze & jouw advocaat voor zondag (en eventueel daarna) is Tosca Urbanus.
Als je meerderjarig bent, vraag dan het liefst pas naar je advocaat na inverzekeringstelling (na 6-9 uur). Er is geen capaciteit om heel veel mensen bij te staan voor een eerste verhoor.

De advocaat is niet in staat je te bezoeken maar zou je telefonisch bij kunnen staan. Ook is de advocaat alleen in staat je bij te staan bij misdrijven waar voorlopige hechtenis mogelijk is. De politie noemt dan ook dat je recht hebt op een gratis advocaat

Let op! Verhoor door de politie is er enkel op gericht om bewijs te verzamelen tegen jou en/of je medeactivisten. Je bent niet verplicht iets te verklaren. Dus maak dan ook gebruik van je zwijgrecht! (Alleen duidelijk om je advocaat verzoeken, verder niet praten met politie.) Het verhoor is niet de plek om een discussie te voeren of een punt te maken.

De arrestantengroep zal de komende dagen bereikbaar zijn op
(Voorkeur voor signal https://signal.org)

Zie je dat iemand gearresteerd wordt?
– Bel de AG op en beschrijf de locatie van de arrestatie en het uiterlijk van de arrestant.
– Noem geen namen.
– Pas op met wat je zegt als je ons belt of smst, vertel geen belastende informatie over de telefoon.
– Mocht je zelf gearresteerd zijn, laat ons dan ook via Signal weten dat je bent vrijgelaten zodra je bent vrijgelaten. Laat ons ook weten waarvoor je een strafbeschikking of dagvaarding hebt ontvangen.
– Onderteken geen strafbeschikking en onderteken niet voor het terugkrijgen van je persoonlijke eigendommen.

Succes tijdens de Woonstrijd en tijdens de autonome acties!
Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

Tot zondag! Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

Als laatste nog enkele leestips met betrekking tot repressie en security culture:
– Het arrestantenboek – https://burojansen.nl/pdf/arrestantenhandleiding.pdf
– What is security culture – https://nl.crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture

(Arrestantengroep is geen onderdeel van de organisatie van de Woonstrijd, maar is solidair met iedereen die strijd voor betere huisvesting en een betere wereld.)

———————————

(English)
Below you’ll find info about the arrestee support/legal team during the Woonstrijd housing demo (and autonomous actions) in Groningen on November 28th, 2021 at 14:00 (2PM).

– The legal team phone will be turned on from Sunday morning 12.00.
– Legal team can be reached on +316 8415 5616.
– Lawyer is Tosca Urbanus
– Are you an adult? Then please only ask for your lawyer after being detained (this happens after 6-9 hours).
– You have the right to your medication.
– You have the right to stay anonymous.
– You have the right to vegan/vegetarian/halal/kosjer food.
– You have the right to a translator/interpreter.
– “No comment.” You have the right to remain silent. (So you don’t incriminate yourself or others.)

Legal team will be available to support people arrested during the housing protest/autonomous actions and to record possible police brutality, should these things occur.

Our & your lawyer is Tosca Urbanus.
If you’re an adult, the lawyers request that you ask for them only when you’re being detained (after 6-9 hours), because there’s no capacity to support many arrestees during their first interrogation.

If you are arrested and want to talk to your lawyer, ask for Tosca Urbanus. The lawyer is only capable of assisting on the phone. They are also only capable to assist with crime in which pre trial dettention can be used. the police will in that case tell you that you have a right to a free lawyer.

Remember: interrogation by the police is only used to gather evidence against you and/or fellow activists. You are not required to make a statement. Use that right! Only ask for our laywer, besides that: you should remain silent.
An interrogation is not the place to have a discussion or to prove a point.

Legal team will be available the coming days on +316 8415 5616
(Preference for communication over signal https://signal.org)

Do you see someone getting arrested?
– Call legal team and describe the location where the arrest is and describe the looks of the arrestee.
– Don’t mention any names.
– Watch out with what you say when you call or text legal team. Don’t share any incriminating details over the phone.
– If you’re arrested yourself, please let us know when you are let go. Also let us know if you get a criminal order or a court summon (and for which charges).
– Don’t sign a criminal order (strafbeschikking) and don’t sign to get your personal items back.

Good luck this Sunday with the Woonstrijd demo or your autonomous actions! Our solidarity is stronger than their repression!

Some reading tips related to repression and security culture:
– De arrestee book – https://burojansen.nl/pdf/arrestantenhandleiding.pdf
– What is security culture – https://nl.crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture

(Legal team is not part of the organisation of this housing protest, but we show solidarity with everyone who struggles for better housing and a better world.)

Scroll naar boven